Sản phẩm

90 PET sứ

90 (ml)

PET

(mm)

800 lọ/bao

Các sản phẩm khác cùng loại

Chai 480 PET

Mã SP: 06D_C6026N

Chai 620 ml

Mã SP: ĐT - B22

Chai 480 cốc

Mã SP: 03D_C3041T

Chai 90 ml

Mã SP: ĐT - C105

Chai 187 ml

Mã SP: ĐT - B15

Chai 100 ml

Mã SP: ĐT - C60

Chai 150 ml

Mã SP: ĐT - B12